Koordinátor ESD

Výchova a vzdelávanie

Názov školenia:
Koordinátor ESD
Lektor:
Ing. Miroslav Brúsil
Časový rozsah:
7 hodín
Popis školenia:
Koordinátor ESD – je osoba zodpovedná za zavedenie požiadaviek normy IEC 61340-5-1, vrátane zriadenia, zdokumentovania, udržiavania a overenia zhody programu.
Cena:
cena na požiadanie
Školenie je vhodné pre zamestnancov oddelení kvality, technológie, metrológie v elektrotechnickom priemysle, a osoby zodpovedné za plnenie a dodržiavanie požiadaviek antistatickej ochrany.
Absolvent získa certifikát Koordinátor ESD.

PROGRAM

07.45 – 08.00
Prezencia účastníkov
08.00 – 08.05
Úvod, organizačné pokyny, oboznámenie s programom
08.05 – 09.05
Fyzikálne a elektrotechnické základy (nabíjanie, výboj, kapacita), model HBM, model CDM
09.10 – 10.00
Požiadavky na EPA –normy a štandardy, značenie, systémy uzemnenia, pracovné povrchy, podlahy, materiály v EPA, ionizátory, náradie
10.05 – 11.45
Program riadenia a potlačovania ESD
11.45 – 12.30
Prestávka
12.30 – 13.15
Analýza rizík
13.20 – 13.40
Bezpečnostné riziká pri plnení požiadaviek ESD ochrany
13.45 – 14.45
Meracie zariadenia pre kontrolu ESD parametrov
14.50 – 15.15
Požiadavky na ESD u dodávateľov, praktické poznatky z auditov
15.15 – 15.30
Diskusia, test, vyhodnotenie, odovzdanie certifikátov, záver
Koordinátor ESD : viac tu >>
Minimálny počet účastníkov na otvorenie kurzu – 3 osoby.