ESD audit pracoviska

ESD audit pracoviska

Ak má byť ESD pracovisko v rámci priestoru „EPA“ účinne chránené pred vznikom a následnou akumuláciou elektrostatického náboja, musí disponovať vlastnosťami, ktoré umožnia túto elektrinu kontinuálne odvádzať na potenciál funkčnej zeme. Takýto charakter pracoviska možno spravidla dosiahnuť jediným možným spôsobom, a to použitím materiálov s vhodnými odporovými vlastnosťami. Na trhu sa spravidla nachádza veľké množstvo materiálov, kde výrobca deklaruje ESD vlastnosti, no naša skúsenosť hovorí, že spoľahlivý materiál je len validne odmeraný materiál.

Naša spoločnosť disponuje kompletným vybavením meracej techniky, ktorá našim technikom umožňuje meraním jasne posúdiť účinnosť a vhodnosť použitých materiálov na jednotlivých pracoviskách. Merania vykonávajú vyškolení technici na základe presných metodík a pracovných postupov, pričom namerané výsledky sú porovnávané s medznými hodnotami udávanými v príslušných predpisoch a normách.

Výstupom z takýchto meraní je správa, protokol z merania ktorý je potrebný pre ESD koordinátora ako doklad funkčného pracoviska, prípadne ako podklad pre reklamačné konanie v prípade neprirodzene degradovaných ESD vlastností materiálov.

Príslušné merania vieme vykonať, ako akreditované meranie podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005