Procesný ESD audit

Procesný audit možno chápať ako nástroj, ktorého výsledkom je komplexný súhrn informácií popisujúcich jestvujúci stav, spôsob a úroveň zavedenej ESD ochrany súčiastok vo výrobe. Procesný audit je kontrola systémov výrobného procesu s ESDS citlivými komponentmi, so zameraním na výber a účinnosť opatrení zamedzujúcich výskyt elektrostatickej elektriny v blízkosti citlivých súčiastok.

Naša spoločnosť vykonáva procesné audity ako tretia strana, čím je zabezpečená nezainteresovanosť a náležitá objektivita. Audit prebieha u zákazníka priamo na tvare miesta, pričom sú posudzované jednotlivé procesy výroby, ako aj štruktúra ESD ochrany ako celok. Cieľom auditu je postupné prechádzanie jednotlivých procesov kde sa zameriavame na plnenie požiadaviek IEC 61340-5-1 a súvisiacich noriem a to z pohľadu možných zdrojov rizík poškodenia súčiastok. Audit prebieha v priateľskej atmosfére za prítomnosti ESD koordinátora, prípadne zástupcu oddelenia kvality a pod. Naši audítori postupujú presne podľa stanovenej štruktúry, pričom podrobne skúmajú zavedené administratívne i technické opatrenia dané normami a inými predpismi a teda najmä ich relevantnosť a účinnosť.

Výsledkom procesného auditu je dokument, správa obsahujúca informácie o jestvujúcom stave procesov, ich prípadný nesúlad s normou a konečne návrh riešenia a teda odstránenia prípadných nedostatkov. Správa z procesného auditu je relevantným podkladom k tvorbe akčných plánov v procesoch kontinuálneho zlepšovania kvality produkcie podniku.