Rozhodnutia v priemysle a obchode stoja nesmierne veľa úsilia a relevantných analýz a sú vo veľkej miere založené na výsledkoch merania. Preto je potrebné mať meracie prístroje a zariadenia kalibrované, tak aby bola zaručená presnosť merania parametrov výrobkov, produktov a procesov. Výsledky a presnosť merania sú zaručené len pravidelnou kontrolou a kalibráciou meracej techniky.

Prečo kalibrovať?

Pre pracovníka používajúceho meracie zariadenie pre vykonávanie meraní je dôležité udržiavanie meracej techniky a zariadení v potrebnej kvalite. To znamená, že meracia technika musí byť neustále pod kontrolou a musí sa pravidelne vykonávať kalibrácia. Pre vierohodnosť výsledkov meraní a skúšok je potrebné zabezpečiť kalibráciu meracích a skúšobných zariadení a nadväznosť meradiel na národné etalóny. V praxi to znamená vypracovanie programu kalibrácie a kontrol meradiel tak, aby bola zabezpečená nadväznosť meraní na sústavu jednotiek SI.

Výraz nadväznosť znamená určitý proces, ktorým sa údaj meracieho prístroja alebo meradla môže zodpovedajúcim spôsobom porovnať cez jednu, alebo viacero úrovní s národným etalónom pre meranú veličinu (jednotku). V každej z týchto etáp musí byť vykonávaná kalibrácia za použitia etalónu, ktorého metrologická kvalita (úroveň) je vždy určená kalibráciou etalónom na vyššej metrologickej úrovni.

Naše kalibrácie

Kalibrácia prístrojov PGT 120

Kalibrácie meracej techniky a zariadení vykonávame v našom kalibračnom laboratóriu a na mieste u zákazníka akreditovane na základe osvedčenia o akreditácii č. K-004 vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou SNAS v rozsahu uvedenom v prílohe tohto osvedčenia. Pri všetkých kalibráciách plníme požiadavky normy ISO/IEC 17025: 2005.

Samozrejmosťou je kalibrácia prístrojov a zariadení určených na kvalifikáciu výrobku a overovanie zhody podľa IEC 61340-5-1, testerov náramkov a obuvi.

Medzi zariadenia ktoré kalibrujeme patria:

Prístroje na meranie odporov : Metriso 2000, Metriso 3000, Metriso B530, SRM110, SRM200, a iné

Kalibrácia prístrojov Metriso 3000, sonda Model 850, WT5000

Testery: PGT100, PGT120, PGT120.COM, PGT2000 a iné

Odporové dekády: veribox, kalibračná jednotka pre dvojhrotovú sondu, kalibračná jednotka pre PGT120, Kalibračná jednotka pre PGT2000 a iné

Teplomery a vlhkomery: TF-530, T/H senzor Z550 k Metrisu 3000, T/H senzor k Metrisu 2000 a iné

Voltmetre: Walking test KIT WT5000, a iné

Elektrostatické voltmetre: ESVM1000, ESVM2000, ESVM821HH, EFM51, CPM74 a iné

Meracie sondy: Model 850, Model 870, Model 844, Model 890, Model 860, Model 880, Model 900 a iné