Normy a štandardy

Technická norma je dokument vytvorený na základe dohody a schválený uznaným orgánom, ktorý poskytuje na bežné a opakované použitie pravidlá, usmernenia pre činnosti alebo ich výsledky tak, aby sa dosiahol optimálny stupeň usporiadania v danom kontexte.

Používanie technických noriem predstavuje efektívny a ekonomický spôsob nadobúdania informácií o všeobecne akceptovaných a overených technických riešeniach.

Poslaním noriem, ktoré obsahujú všeobecne uznávané technické riešenia je zvyšovania technickej a ekonomickej úrovne výroby, kvality, spoľahlivosti a dôveryhodnosti, ako aj zaistenie ochrany života a zdravia pri práci, životného prostredia.

Normy a štandardy sú neoddeliteľnou súčasťou našej práce a našich životov.

Štandardy ANSI/ESD S20.20, IEC 64340-5-1, ESD TR 53

Základným európskym štandardom, ktorý sa zaoberá požiadavkami potrebnými pre návrh, presadenie, zavedenie a udržiavanie programu potlačovania elektrostatického výboja vzťahujúcimi sa na výrobu, spracovanie, montáž, inštaláciu, balenie, nalepením štítkov, servisu, skúšania, kontrolovania, prepravy alebo inou manipuláciu s elektrickými alebo elektronickými súčiastkami, zostavami a prístrojmi citlivými na poškodenie elektrostatickým výbojom vyšším alebo rovným s výbojom 100 V modelu ľudského tela (HBM), 200 V modelu nabitej súčiastky (CDM) a 35 V na osamelých vodičoch, je norma IEC 61340-5-1 Edition 2.0: 2016-05.

Dodržaním a používaním štandardu IEC 61340-5-1 je možné minimalizovať poškodenia citlivých zostáv alebo citlivých súčiastok ESDS zapríčinených elektrostatickým výbojom ESD. Najčastejšou príčinou poškodenia ESD je človek reprezentovaný modelom HBM, preto je potrebné klásť najväčší dôraz na školenie personálu. Pokiaľ ESD koordinátor a jeho tím rozumejú danej problematike, s podporou vedenia organizácie môžu systém neustále vylepšovať. Norma IEC 61340-5-1 je základným dokumentom v tejto oblasti a priamo v nej sa odkazuje na normy s ňou súvisiace, ktoré sú nevyhnutné pre jej použitie.
V dnešnom globálnom prostredí sa pri tejto problematike môžeme stretnúť i so štandardom ANSI/ESD S20.20-2014 (hlavne v teritóriu Ameriky a Ázie), z ktorého čerpá i štandard IEC 61340-5-1.

Verzie a vydania IEC 61340-5-1:

STN EN 61340-5-1: 2008 Elektrostatika. Časť 5-1: Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi. Všeobecné požiadavky (ruší sa od 18.11.2019).

STN EN 61340-5-1: 2017 Elektrostatika. Časť 5-1: Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi. Všeobecné požiadavky (v anglickom jazyku).

IEC 61340-5-1: Edition 2.0 2016-05 Electrostatics – Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena – General requirements.

ČSN EN 61340-5-1 ed.3: 2017 Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky.

Ostatné súvisiace normy a štandardy:

ANSI/ESD S20.20 2014 Edition, June 11, 2014 For the Development of an Electrostatic Discharge Control Program for – Protection of Electrical and Electronic Parts, Assemblies and Equipment (Excluding Electrically Initiated Explosive Devices).

ESD TR53-01-18 for the Protection of Electrostatic Discharge Susceptible ltems - Compliance Verilication of ESD Protective Equipment and Materials

TNI CLC/TR 61340-5-2: 2011 Elektrostatika. Časť 5-2: Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi. Návod na používanie.

ČSN CLC/TR 61340-5-2: 2008, ČSN CLC/TR 61340-5-2 OPRAVA1: 2010 Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod.

ČSN IEC/TR 61340-1: 2013 Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření.

ČSN EN 61340-2-1: 2003, ČSN EN 61340-2-1 / Z1: 2016 Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj. (ruší sa od 02.10.2018).

STN EN 61340-2-1: 2016 Elektrostatika. Časť 2-1: Metódy merania. Schopnosť materiálov a výrobkov odvádzať elektrostatický náboj. (v anglickom jazyku)

ČSN EN 61340-2-1-ed.2: 2016 Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN EN 61340-2-3: 2001, ČSN EN 61340-2-3 / Z1: 2017 Elektrostatika - Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých rovinných materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje. (ruší sa od 27.07.2019).

STN EN 61340-2-3: 2017 Elektrostatika. Skúšobné metódy na stanovenie rezistancie a rezistivity tuhých rovinných materiálov používaných na zabránenie akumulácie elektrostatického náboja. (v anglickom jazyku)

ČSN EN 61340-2-3-ed.2: 2017 Elektrostatika - Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

STN EN 61340-3-1: 2008 Elektrostatika. Časť 3-1: Metódy simulácie elektrostatických javov. Časové priebehy na skúšanie vplyvu elektrostatického výboja pre model ľudského tela (HBM) (v anglickom jazyku)

ČSN EN 61340-3-1-ed.2: 2007 Elektrostatika - Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů - Model lidského těla (HBM).

STN EN 61340-3-2: 2007 Elektrostatika. Časť 3-2: Metódy simulácie elektrostatických javov. Skúška časového priebehu elektrostatického výboja na modeli stroja (MM) (v anglickom jazyku)

ČSN EN 61340-3-2-ed.2: 2007 Elektrostatika - Část 3-2: Metody simulace elektrostatických jevů - Strojový model (MM).

STN EN 61340-4-1: 2004, STN EN 61340-4-1/A1: 2016 Elektrostatika. Časť 4-1: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Elektrický odpor podlahových krytín a inštalovaných podláh (v anglickom jazyku)

ČSN EN 61340-4-1: 2004, ČSN EN 61340-4-1:2004 / Oprava1 :2016, ČSN EN 61340-4-1 / A1: 2016 Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah.

ČSN EN 61340-4-3: 2007 Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv. (ruší sa od 17.01.2021).

STN EN IEC 61340-4-3: 2018 Elektrostatika. Časť 4-3: Normalizované skúšobné metódy pre špecifické aplikácie. Obuv. (v anglickom jazyku)

ČSN EN IEC 61340-4-3-ed.2: 2018 Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN EN 61340-4-4-ed.2: 2012 Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 6.3.2021).

STN EN IEC 61340-4-4: 2018 Elektrostatika. Časť 4-4: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Elektrostatická klasifikácia pružných strednoobjemových kontajnerov (FIBC). (v anglickom jazyku)

ČSN EN IEC 61340-4-4-ed.3: 2018 Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN EN 61340-4-5: 2005 Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou (ruší sa od 22.02.2021).

STN EN IEC 61340-4-5 : 2018 Elektrostatika – Časť 4-5: Normalizované skúšobné metódy pre špecifické aplikácie. Metódy charakterizovania elektrostatickej ochrany obuvou a podlahou v kombinácii s osobou. (v anglickom jazyku)

ČSN EN IEC 61340-4-5-ed.2: 2018 Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

STN EN 61340-4-6: 2016 Elektrostatika. Časť 4-6: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Náramkové zostavy (v anglickom jazyku)

ČSN EN 61340-4-6: 2016 Elektrostatika - Část 4-6: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Náramky.

STN EN 61340-4-7: 2017 Elektrostatika. Časť 4-7: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Ionizácia. (v anglickom jazyku)

ČSN EN 61340-4-7: 2017 Elektrostatika - Část 4-7: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Ionizace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku)

ANSI/ESD SP3.3 2016 September 23, 2016 FOR THE PROTECTION OF ELECTROSTATIC DISCHARGE SUSCEPTIBLE ITEMS - PERIODIC VERIFICATION OF AIR IONIZERS.

STN EN 61340-4-8: 2015 Elektrostatika. Časť 4-8: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Tienenie pred elektrostatickým výbojom. Vrecká

ČSN EN 61340-4-8: 2015 Elektrostatika - Část 4-8: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Odstínění elektrostatického výboje - Sáčky.

STN EN 61340-4-9: 2017 Elektrostatika. Časť 4-9: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Odevy. (v anglickom jazyku)

ČSN EN 61340-4-9: 2016 Elektrostatika - Část 4-9: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Oděvy.

STN EN 61340-5-3: 2011 (platná do 19.8.2018) Elektrostatika. Časť 5-3: Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi. Vlastnosti a požiadavky na klasifikáciu obalov určených na súčiastky citlivé na elektrostatický náboj (ruší sa od 20.08.2018).

STN EN 61340-5-3: 2016 Elektrostatika. Časť 5-3: Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi. Vlastnosti a požiadavky na klasifikáciu obalov určených na súčiastky citlivé na elektrostatický výboj. (v anglickom jazyku)

ČSN EN 61340-5-3-ed.2: 2016 Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

STN EN 61000-4-2: 2009 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-2: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti elektrostatickému výboju

ČSN EN 61000-4-2-ed.2: 2009 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-2: Zkušební a měřicí technika-Elektrostatický výboj - Zkouška odolnosti (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Doplňujúce informácie:

Normy radu 61340 sa nevzťahujú na elektricky iniciované výbušné zariadenia, horľavé kvapaliny, plyny a prašné prostredia.

Používanie noriem radu 61340 nemôže nahradiť alebo odstrániť žiadne požiadavky na bezpečnosť pracovníkov, ktoré sú uvedené v iných normách.